Sebadent Swarzędz - Facebook

Informacja dla Pacjenta

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)      administratorem Pana/Pani danych jest Sebadent Gabinety Dentystyczne z siedzibą w Zalasewie, ul. Kórnicka 232a, 62-020 Zalasewo, tel. 511 117 555, którego reprezentuje Anna Grel-Sęba.

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji na Państwa rzecz świadczeń medycznych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do innych osób i podmiotów celem realizacji świadczeń medycznych wynikających z profilu działalności Sebadent, a przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania zgodnie z zastosowaniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4)      Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – niemniej jednak Pana/Pani dane nie będą mogły być całkowicie usunięte ze względu obowiązek stosowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

5)      Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeżeli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

6)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa                       tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń.

7)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich czy innym organizacjom międzynarodowym.

8)      Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

Gabinet Dentystyczny “Sebadent”

Kontakt

ul. Kórnicka 232A

Zalasewo

62- 020 Swarzędz

sebadent@interia.pl